Advokátní kancelář v centru Pardubic

Úvod

Advokátní kancelář AK CENTRUM vznikla jako samostatná advokátní kancelář v září 2018, kdy zahájila svou činnost.

Jsme advokátní kancelář provozující generální praxi, se zaměřením zejména na právo občanské a trestní. Advokátní kancelář budujeme na bázi pečlivého, profesionálního a osobního přístupu ke každému klientovi.

Řídíme se zákonem o advokacii a etickým kodexem.

Zaručujeme odbornost a etické jednání.

Naše služby

Občanské právo

 • Právní poradenství a konzultace
 • Zastoupení a sepis podání před soudy či jinými orgány v občanskoprávních věcech
 • Poradenství v oblasti dědictví – závěť, pořízení pro případ smrti, odkaz, vydědění, dědická smlouva
 • Zastoupení v dědickém řízení
 • Vymáhání pohledávek
 • Vymáhání náhrady škody
 • Poradenství v oblasti spoluvlastnictví – správa společné věci, vypořádání
 • Smlouvy k převodu vlastnického práva (smlouvy kupní, darovací, směnné a jiné)
 • Smlouvy o zřízení nebo zrušení služebnosti či věcného břemene
 • Smlouvy o zřízení zástavního práva nebo jiného zajišťovacího institutu
 • Smlouvy o zřízení předkupního práva
 • Smlouvy o smlouvě budoucí
 • Sepis smluv o nájmu či pronájmu bytů, prostor sloužících podnikání a další
 • Sepis dalších smluvních typů ( dohoda o narovnání, smlouva o dílo, smlouvy příkazního typu a další)
 • Služby advokátní úschovy finančních prostředků i listin
 • Poradenství pro SVJ či bytová družstva

Rodinné právo

 • Příprava dokumentace k rozvodu manželství
 • Zastoupení před soudy
 • Vypořádání SJM
 • Úprava poměrů k nezletilému dítěti (výživné, svěření do péče)
 • Vymáhání dlužného výživného
 • Osvojení
 • Určení otcovství

Trestní právo

 • Obhajoba klientů ve všech fázích trestního řízení
 • Zastupování osob poškozených trestnou činností
 • Právní pomoc při podání vysvětlení či svědecké výpovědi
 • Porady a konzultace souvisejících s trestním právem
 • a další právní odvětví ...
Máte zájem o právní službu? Kontaktujte nás

Ceník

Nejčastější způsob odměny, který naše kancelář využívá, jest odměna hodinová, přičemž se jedná o odměnu smluvní, jejíž výše závisí na konkrétních okolnostech každého případu nebo řešené věci.

Neváhejte se na nás proto obrátit pro určení konkrétní ceny Vašeho případu. Konečnou cenu účtujeme vždy s ohledem na specifika každého jednotlivého případu. Na ceně se s klientem vždy domluvíme předem.

Není – li s klientem domluvena odměna smluvní, je klientovi účtována odměna mimosmluvní, jejíž výše se určuje podle advokátního tarifu (vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif). Jedná se o odměnu za každý jednotlivý úkon poskytnuté právní služby, přičemž obecně lze říci, že její výše vychází z hodnoty sporu či řešené záležitosti.

Neváhejte se na nás obrátit i pro jednorázovou poradu či konzultaci, kdy účtujeme jednorázovou odměnu. Pro podrobnosti se na nás obraťte na uvedených kontaktech.

Nejsme plátci DPH.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Máte zájem o právní službu? Kontaktujte nás

O nás

Mgr. Lucie Popďakuniková

Vystudovala Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze, kde získala titul Mgr. v roce 2008. Poté nastoupila jako právník do Exekutorského úřadu v Praze. V advokacii působí od roku 2014. V roce 2015 úspěšně složila advokátní zkoušku a od počátku roku 2016 zahájila praxi jako samostatná advokátka.

Ve své praxi se věnuje převážně právu občanskému a trestnímu. Díky své praxi na Exekutorském úřadě rovněž poskytuje služby v oblasti vymáhání pohledávek, a to jak pro věřitele, tak pro dlužníky.

V České advokátní komoře je zapsána pod číslem 16790 a je zapsanou advokátkou ex offo pro obvod Okresního soudu Pardubice a Krajského soudu Hradec Králové.

Kontakty

AK CENTRUM

sídlo: třída Míru 450, 530 02 Pardubice

web: www.akcentrum.cz

mail: info@akcentrum.cz

Mgr. Lucie Popďakuniková

č.ČAK: 16790

IČ: 04668405

Email: popdakunikova@akcentrum.cz

Telefon: +420 463 034 777

Mobil: +420 723 019 624

ID DS: zegkdqi

Napište nám